Fase 3: Professionalisering wijkorganisatie

In deze fase worden de resultaten van de pilot stapsgewijs opgeschaald. Het professionaliseren van de wijkorganisatie betekent dat meer zaken democratisch gelegitimeerd door de wijk zelf georganiseerd en gerealiseerd kunnen worden.

Het wijkbestuur en de wijkorganisatie zullen daarbij bemenst moeten worden ervaren bestuurders en professionele medewerkers. Gedacht worden aan een projectorganisatie die met publiek- private middelen en bemensing de opgedragen taken in de wijk resultaatgericht kan realiseren.

Inhoudelijk kan daarbij gedacht worden aan o.a.

  • Het centraliseren van het contact tussen overheid, bedrijven, groeperingen en bewoners in de wijk.
  • Het sluiten van een Publiek-Privaat Samenwerkingsverband tussen overheid en andere partijen die werkzaam zijn in de wijk.
  • Het toekennen van een substantieel wijkbudget waarmee het wijkbestuur vastgestelde doelstellingen voor de wijk via de wijkteams kan sturen.
  • Het nemen van structurele maatregelen die de lokale wijkeconomie stimuleren.

Op operationeel niveau kunnen steeds meer taken aan wijkteams worden toevertrouwd met als doel dat de verbindingslijn tussen, overheid, bedrijfsleven, groeperingen en inwoners zo kort en toegankelijk mogelijk georganiseerd is.

Fase 4.